Oldal kiválasztása

Všeobecné obchodné podmienky / Általános szerződési feltételek

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a živnostníkom Jónás Izsmán Keresztyén Magvető so sídlom Zs. Móricza 2168/4, 936 01 Šahy, Slovenská republika, IČO: 45677174, je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Levice, registrácia č. 210-27521 (ďalej len „predávajúci”), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.magveto.sk (ďalej len „VOP“). Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť Jónás Izsmán Keresztyén Magvető, ktorá prevádzkuje internetový obchod www.magveto.sk. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového kníhkupectva a je umiestnený na internetovej stránke www.magveto.sk Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

 

Dodacie podmienky
– Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
– Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
– Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
– Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
– Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
1.     Slovenskej pošty,
2.     kuriérskej spoločnosti,
3.     osobne na adrese Zs. Móricza 2168/4; 936 01 Šahy
Viac info: https://magveto.sk/szallitasi-feltetelek/

 

Vrátené zásielky
V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme bez predchádzajúceho písomného odstúpenia o zmluvy, predávajúci má právo od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.  Zásielku na jeho požiadanie pošleme znova až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu musíme znova účtovať.

Storno objednávky

1. Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese magveto.sk@gmail.com.

2. Storno objednávky zo strany predávajúceho.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
– nie je možné sa skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na bankový účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil alebo na adresu v lehote 14 dní.

Vrátenie peňazí

V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy s predávajúcim alebo ak budú Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, magveto.sk vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala na základe zmluvy rovnakým spôsobom. Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré poskytne magveto.sk v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti na predajni alebo kuriérovi, došlo k exspirácii platobnej karty zákazníka a magveto.sk nemá k dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, kedy magveto.sk na základe vlastného uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných prostriedkov.

 

Reklamácie

Prosím skontrolujte či zásielka nie je poškodená, v prípade poškodenia nás informujte do 3 dní. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.
V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú, ale poškodenú zásielku nám musíte poslať naspäť.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

– preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania (napr. chýbajúce strany, texty, nesprávne číslovanie kapitol, opakujúci sa text a pod.)

Reklamácia sa nevzťahuje na:

– chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru

 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia plnenia. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č.108/2000 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

Ochrana osobných údajov 

Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje neposkytne tretej strane. Potrebné osobné údaje budú poskytnuté iba dopravcovi (meno, adresa, resp. telefón). Vaše dáta budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pri komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Viac info: https://magveto.sk/adatvedelmi-tajekoztato/

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “Zákon”) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Alternatívne riešenie sporov

– Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku.

Viac info: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/pravidla-ars.soi

Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
Kontaktujte nás pomocou formulára

Zľavy

Zľavy v predajni platia len pre objednávky uskutočnené cez www.magveto.sk. V prípade nákupu emailom, telefonicky alebo osobne bude fakturovaná pôvodná cena.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

 

 

Jelen általános szerződési feltételek az irányadóak a vevő és a Jónás Izsmán Keresztyén Magvető magánvállalkozó jogaira és kötelezettségeire, amelynek székhelye Zs. Móricza 2168/4, 936 01 Šahy, Szlovákia, Cégjegyzék szám: 45677174, a Lévai Járási Hivatal Cégjegyzékébe van bejelentve, lajstromszáma. 210-27521 (a továbbiakban: eladó), amelyek az interneten keresztül, a www.magveto.sk weboldalon található e-shopon (a továbbiakban: ÁSZF) keresztül kötött adásvételi szerződésből erednek. Az általános szerződési feltételekben meghatározott igények alapján az alapfeltételek kerülnek meghatározásra: Eladó a Jónás Izsmán Keresztyén Magvető magánvállalkozó, amely a www.magveto.sk webáruházat üzemelteti. Tárgya az online könyvesbolton keresztül történő áruvásárlás ami a www.magveto.sk weboldalon található. Vevő az a vásárló, aki az adásvételi szerződés alapján az eladóval szerződéses jogviszonyba lép.

 

Szállítási feltételek
– Az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a vevőnek elküldeni, kivéve, ha másként állapodtak meg, vagy ha az árura nem határoztak meg hosszabb szállítási határidőt.
– Ha az áru raktáron van, igyekszünk mihamarabb feladni, ahogy erőforrásaink ezt lehetővé teszik.
– Ha több áru, van a rendelésben, és ezek egy része nincs raktáron, akkor részszállítási lehetőséggel értesítjük a vásárlót.
– A teljesítés helyének az a hely minősül, ahová az árut kiszállítják.
– Az eladó a következő szállítási módokat kínálja: 
1. Szlovák Posta,
2. Futárcégek,
3. Személyesen Zs. Móricza 2168/4; 936 01 Šahy címen)
Bővebb információ a szállítási időről és az árakról itt található: https://magveto.sk/szallitasi-feltetelek/

Visszaküldött küldemények
Abban az esetben, ha a vevő a csomag elküldése előtt nem nyújtja be a
szerződéstől való előzetes írásbeli elállást és nem veszi át az árut, az eladónak jogában áll követelni a vevőtől az áru elküldésével és visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítését. Ha a vásárló erre nem hajlandó, az eladó behajtó céget kérhet meg a tartozás behajtására. A behajtó cég minden egyes költsége a vásárlót terheli. Amennyiben a vásárló akadályoztatása miatt nem tudta átvenni a küldeményt, a küldeményt közös megegyezéssel újra elküldhetjük. Ez esetben csak előre utalással, és az előző szállítási költségek felszámolásával lehetséges az újraküldés, természetesen az újbóli küldés költségével együtt. Kérésére kiállítjuk az előre utalásos számlát, A csomagot a befizetés megérkezése után adjuk postára. 

Rendelés lemondása

1. A rendelés törlése a vevő részéről.

A vevő legkésőbb az áru raktárból történő kiszállításáig a magveto.sk@gmail.com e-mail címen mondhatja el a megrendelést.

2. A megrendelés eladó általi törlése.

Az eladó fenntartja magának a jogot a megrendelés vagy annak egy részének törlésére az alábbi esetekben:

– az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy az áru ára jelentősen megváltozott.

– a vevővel nem lehet kapcsolatba lépni (hibásan megadott telefonszám, nem elérhető, e-mailekre nem válaszol stb.). Ebben az esetben az eladó felveszi a kapcsolatot a vevővel a további lépések egyeztetése érdekében.

Ha a vevő a vételárat részben vagy egészben már kifizette, ezt az összeget 14 napon belül visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a vételárat fizette, vagy a címre.

Pénzvisszatériítés

Abban az esetben, ha a Vevő eláll a magveto.sk-val kötött szerződéstől, vagy ha a pénzösszeg más okból visszakerül a Vevőhöz, a magveto.sk, a szerződés alapján tőle kapott pénzeszközöket azonos módon visszaadja a Vevőnek. A vásárló felel a magveto.sk-nak adott visszaküldési adatok pontosságáért abban az esetben, ha a pénz nem adható vissza a megrendelés fizetésével megegyező módon (pl. a vásárló készpénzben fizetett az üzletben vagy futárnál, a bankkártya lejárt ) ügyfél és a magveto.sk nem rendelkezik a Vevő egyéb fizetési adataival), illetve abban az esetben, ha a magveto.sk saját belátása szerint eleget tesz a Vevő visszatérítési mód megváltoztatására irányuló kérésének.

Reklamáció

Kérjük, ellenőrizze, hogy a küldemény nem sérült-e, sérülés esetén 3 napon belül jelezze felénk. Jelentős sérülés (csomagolás szakadt, deformáció és egyéb kiterjedt sérülés) esetén javasoljuk, hogy ne vegye át a küldeményt. Ha sérült küldeményt kap, kérjük, jelezze felénk e-mailben vagy telefonon. Ebben az esetben új küldeményt küldünk Önnek, de Önnek a sérült küldeményt vissza kell küldenie nekünk.

Garancia

A törvényben előírt 24 hónapos jótállási idő az eladott árukra vonatkozik, hacsak másként nem szerepel a törvényben. Az eladást igazoló számla, mely egyben szállítási levélként és jótállási jegyként is szolgál. A jótállási idő az áru kiszállításra történő átadásának napján kezdődik.

A reklamáció csak az alábbiakra vonatkozik:

– a gyártó által okozott, kimutatható gyártási hibák, amelyeket közvetlenül az áru átadása után vagy annak használata során találtak (pl. hiányzó oldalak, szövegek, hibás fejezetszámozás, ismétlődő szöveg stb.)

A reklamáció nem vonatkozik:

– a felhasználó által az áru normál használata során okozott hibákra.

A reklamáció lépései

Ahhoz, hogy panaszát elfogadjuk, több szabályt be kell tartania:

1. Az áru átvétele után nézze meg az árut és a szállítólevél és jótállási jegyként szolgáló számlát. Amennyiben az áru átvétele során hibát észlel, az Ön felelőssége, hogy a megállapításokat e-mailben vagy telefonon jelezze felénk, de legkésőbb az áru átvételétől számított 3 napon belül.

2. Amennyiben a számla és a ténylegesen leszállított áru között eltérést tapasztal (típusban, mennyiségben vagy árban), vagy a küldeményhez rosszul kitöltött számlát kap, vagy nem kapja meg a vásárlást igazoló bizonylatot, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk a e-mailben vagy telefonon.

3. Ha gyártási hibát talál, vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. Az igényelt árut kicseréljük egy másik Ön által választott árura, vagy visszatérítjük a pénzt. Postaköltséget és egyéb költségeket nem térítünk vissza. Az áru visszaküldésekor úgy csomagolja be, hogy ne sérüljön meg. Az áru szállítás közbeni sérülése a reklamáció el nem fogadását vonja maga után. Küldje el az árut csomagban vagy ajánlott levélben. Utánvéttel történő küldés esetén ezt a küldeményt nem vesszük át.

Reklamációs idő

A reklamációkat munkanapokon e-mailben vagy telefonon kezeljük. A reklamációs eljárás azon a napon kezdődik, amikor a reklamált árut az eladó átveszi, és azon a napon ér véget, amikor a reklamációt elküldik a vevőnek. A reklamáció megalapozottságáról legkésőbb a reklamált áru átvételétől számított 3 munkanapon belül döntünk, aminek eredményéről e-mailben értesítjük. Az indokolt reklamációt, ideértve a hiba elhárítását is, költségünkre indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációs eljárás megindításától számított 30 naptári napon belül rendezzük. Indoklás nélküli reklamáció esetén az árut a megfelelő véleményezéssel visszaküldjük a vevőnek. Abban az esetben, ha az áru értékesítése (vagy a teljesítés tárgyának megvalósítása) távközlő eszközzel (különösen az internetes e-kereskedelem) kötött szerződés alapján történik, a fogyasztónak joga van elállni. a szerződéstől a kézhezvételtől számított 7 napon belül. Csak abban az esetben, ha a szállító nem bocsátja a fogyasztó rendelkezésére azokat az információkat, amelyeket a 108/2000. sz. törvény (a házaló és postai árusítás fogyasztóvédelmi védelméről szóló törvény) 12. §-a szerint köteles megadni, ez az időtartam 3 hónap az előadás átvételétől. Ha ezalatt az információt megfelelően továbbítják, a három hónapos időszak véget ér, és kezdődik a hét napos időszak. A fogyasztó azonban nem állhat el a 12. § (1) bekezdésében felsorolt ​​szerződésektől. törvény (a fogyasztóvédelemről a házaló értékesítésben és a postai rendelésben) 5. §-a, amelyek különösen számítógépes programok szállítására vonatkozó szerződések, ha a fogyasztó megszegte az eredeti csomagolásukat, áruszállítási szerződések. a fogyasztó kívánságaihoz igazodó termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási szerződések, amelyek ára a szállító akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól és egyéb, jogszabályban meghatározott szerződésektől függ. A fogyasztónak a távollevők között kötött szerződéstől való elállási nyilatkozatát az elállási határidő lejártáig kell eljuttatnia a szállítóhoz, és a teljes árut (teljesítést) eredeti állapotában megfelelően vissza kell juttatni a szállítóhoz az összes okmányával és dokumentációjával, amelyet a Szolgáltató részére kézbesítettek. fogyasztó. Az áru gyors feldolgozása érdekében az árut a szállító ugyanarra a címére kell visszaküldeni, amely a számlán szerepel, mint az a hely, ahonnan az árut a vevőnek küldték. Az elállás következménye a felek kötelessége mindent, amit a szerződés alapján kaptak, visszaküldeni. Az áru visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli. Az elállást és az áru fogyasztóhoz való szabályszerű visszaküldését követően a szállító köteles az áruért kifizetett összeget indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni a fogyasztónak. A fogyasztóval kötött távollevők között kötött szerződés csak a törvényben meghatározott feltételekkel mondható el.

A vásárló fizetési kötelezettsége utalás esetén

Kisebb összegű rendeléseket a legtöbb esetben még a pénz beérkezte előtt elküldjük. Amennyiben a vásárló nem téríti meg az összeget első lépésként felhívjuk a figyelmét a mulasztásra. Ha ezután sem fizet, küldünk egy felszólítást a fizetésre. Amennyiben továbbra sincs térítve a számla, behajtó cégen keresztül szerzünk érvényt az összeg megtérítésére, ám ebben az esetben a behajtó cég költségei is a vásárlót terhelik.

 

GDPR

A webáruház üzemeltetője vállalja, hogy az Ön személyes adatait harmadik félnek nem adja ki. A szükséges személyes adatokat csak a fuvarozónak adjuk meg (név, cím , ill. telefon). A törvény értelmében az Ön adatait csak az eladó és a vevő közötti kommunikáció során kezeljük és használjuk fel. További információ: https://magveto.sk/adatvedelmi-tajekoztato/

A fogyasztó joga az áru visszaküldésére

A fogyasztónak joga van az áru indoklás néküli visszaküldésére az 102/2014 törvény alapján. Az internetes eladás által kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény) a 7. § és az azt követő jogok rendelkezései alapján. Az áru átvételétől. A fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől az áru szállítása előtt. Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való írásbeli elállási nyilatkozatát személyesen az eladó elérhetőségére eljuttatni legkésőbb a meghatározott időszak utolsó napjáig, vagy elállását postai úton legkésőbb az időszak utolsó napján az elérhetőségeken megadott címre. A fogyasztó a szerződéstől való elállás közlését követően köteles az elállt szerződés tárgyát minden irattal együtt – pl. az áru eredeti számláját, használati utasítását és egyéb dokumentációját, amelyet az áruval együtt, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül kézbesítettek (Tvt. 10. § (1) bekezdés). Javasoljuk, hogy a vásárlók saját használatra készítsenek egy másolatot a számláról, és küldjék el az árut ajánlott levélben és biztosított küldeményként. A szerződéstől való elálláshoz az alábbi űrlapot használhatja: Odstúpenia od kúpnej zmluvy Amelyekben a “*” – csillaggal jelölt minimális adat kitöltése szükséges.

Megkérjük az árut ne utánvéttel küldjék vissza, az ilyen küldeményt nem vesszük át.

Az e-shop üzemeltetője az árura/szolgáltatásra kifizetett teljesítést, beleértve a szállítási költséget is, a Ptk. 9. § bek. törvény 3.) pontja szerint. 102/2014. valamint a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül bizonyíthatóan az áru megrendelésével felmerült költségek, de az áru kiszállítása előtt a pénzt nem kell visszaküldeni, vagy a fogyasztó nem igazolja a szállítást, ez nem alkalmazza, ha az eladó maga javasolta az áru kiválasztását. Az áru visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik azokra az árukra és szolgáltatásokra, amelyek a 7. § bek. 6 betű törvény a)-l) pontjaira. 102/2014. Z Z. Az áru jellegének, jellemzőinek és működőképességének megállapítása érdekében a fogyasztó az árut csak úgy kezelje és vizsgálja meg, ahogyan az egy normál üzletben lehetséges lenne, ami feltételezi az áru eredeti csomagolással, címkékkel, címkékkel ellátott visszaküldési kötelezettségét. A fogyasztó viseli az áru használatából eredő minden értékcsökkenést, amely meghaladja az áru funkcionalitásának és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket.

 

 

Alternatív vitarendezés

– A vevőnek joga van jogorvoslatot kérni az eladótól, ha úgy érzi, hogy az eladó megsértette a jogait, vagy a panaszt nem úgy rendezte, hogy ő is elégedett legyen. Ha az eladó a megkeresésre nem, vagy 30 napon belül válaszol, a fogyasztó a 391. törvény alapján alternatív vitarendezés kezdeményezésére javaslatot tehet az alternatív vitarendezés alanyának a 391/2015-ös törvény alapján. Az AVR-szervezetek testületek és felhatalmazott jogi személyek. A fogyasztó az ajánlatot a 391/2015. Online is jelentkezhet az alternatív vitarendezési platformján keresztül. Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztók számára fenntartott, nem vállalkozók számára. A vita a fogyasztó és az eladó között dől el, akik távollevők között kötött szerződést kötöttek.

Bővebb információ: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/pravidla-ars.soi

128/2002 számú törvény alapján a fogyasztóvédelemben a belső piaci általános piacfelügyeleti hatósága Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség.

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
Kontaktujte nás pomocou formulára

Kedvezmények

A boltban található kedvezmények, kizárólag a www.magveto.sk oldalon keresztül való rendelés esetében érvényesek. Emailban, telefonon, vagy személyesen történő vásárlás esetén az eredeti áron kerülnek számlázásra.

Záró rendelkezések

A vásárló kijelenti, hogy a megrendelés teljesítése előtt jelen általános szerződési feltételeket elolvasta és azokkal egyetért.

 

   
HungarySlovakiaUkraine
0
    0
    Kosár
    Az Ön kosara üresVissza az üzletbe